logo
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMCTÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
19/06/2020 10:56:09 SA
V/v Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Báo cáo của Tổng Giám Đốc kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Báo cáo Kiểm Toán độc về báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo của Ban Kiểm Soát kết quả hoạt động năm 2019.

TỜ TRÌNH 01,02,03,04,05
19/06/2020 10:14:13 SA
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019, Thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát, Chọn Công ty Kiểm Toán báo cáo tài chính năm 2020, Mua nhà máy của Công Ty CPDP CẦN GIỜ, Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.


Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức cổ phần năm 2019
16/12/2019 1:29:04 CH
Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức cổ phần năm 2019

Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2019
16/12/2019 1:19:12 CH
Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2019

Giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2019
16/12/2019 1:17:45 CH
Giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2019

Điều lệ Công ty  cổ phần US PHARMA USA
06/05/2019 9:15:46 SA
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần US PHARMA USA

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
06/03/2019 4:04:07 CH
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần Thứ I Năm 2019

Hình Ảnh Đại Hội Cổ Đông US PHARMA USA
06/03/2019 3:40:07 CH
Đại Hội Cổ Đông Lần Thứ I Công Ty Cổ Phần US PHARMA USA Năm 2019

Thông tin liên hệ

US PHARMA USA
 Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi,TP Hồ Chí Minh
(028) 37908860 – 37908861 – 37908863 Fax: (028) 37908856 Hotline: 02837909118
uspharma.vn 
GỌI CHO CHÚNG TÔI

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2018 © uspharma.vn