logo
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC

Điều lệ Công ty  cổ phần US PHARMA USA
06/05/2019 9:15:46 SA
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần US PHARMA USA

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
06/03/2019 4:04:07 CH
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần Thứ I Năm 2019


Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức cổ phần năm 2019
16/12/2019 1:29:04 CH
Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức cổ phần năm 2019

Hình Ảnh Đại Hội Cổ Đông US PHARMA USA
06/03/2019 3:40:07 CH
Đại Hội Cổ Đông Lần Thứ I Công Ty Cổ Phần US PHARMA USA Năm 2019

Giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2019
16/12/2019 1:17:45 CH
Giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2019

Lý Lịch Trích Ngang Ứng Cử Viên HĐQT & BKS
27/02/2019 2:36:09 CH
Lý Lịch Trích Ngang Ứng Cử Viên HĐQT và Ứng Cử Viên BKS Nhiệm Kỳ 2019 - 2023

Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2019
16/12/2019 1:19:12 CH
Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2019

Thể Lệ Bầu Cử
26/02/2019 10:26:44 SA
Thể Lệ Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ 2019 - 2023

Tờ Trình Số 01,02,03,04,05
27/02/2019 2:45:28 CH
V/v Chọn Công Ty Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính 2019, Thù Lao HĐQT và Ban Kiểm Soát, Mua nhà Máy Của Công Ty CPDP Cần Giờ, Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát

Thư mời tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I NĂM 2019
15/02/2019 3:38:04 CH
Công Ty Cổ Phần US Pharma USA trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I NĂM 2019


ĐƠN ỨNG CỬ   THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT   Công ty Cổ phần US Pharma USA nhiệm kỳ 2019 - 2023
15/02/2019 3:39:04 CH
Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần US Pharma USA về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử

THÔNG BÁO V/v : Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ : 2019 – 2023
15/02/2019 9:50:10 SA
Công ty Cổ phần US Pharma USA sẽ tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông Lần I năm 2019 vào ngày 01 tháng 03 năm 2019. Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT & BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2019 – 2023
15/02/2019 3:39:25 CH
( Mẫu 2 : dành cho nhóm Cổ đông đề cử ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----o0o----- BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT & BAN KIỂM SOÁT Công ty Cổ phần US Pharma

Thông tin liên hệ

US PHARMA USA
 Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi,TP Hồ Chí Minh
(028) 37908860 – 37908861 – 37908863 Fax: (028) 37908856 Hotline: 02837909118
uspharma.vn 
GỌI CHO CHÚNG TÔI

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2018 © uspharma.vn