logo
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT & BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2019 – 2023

Đăng ngày 15/02/2019

( Mẫu 2 : dành cho nhóm Cổ đông đề cử )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT & BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần US Pharma USA nhiệm kỳ 2019 – 2023

 

Kính gửi:    Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần US Pharma USA

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần US Pharma USA, cùng nhau nắm giữ  ............................ cổ phần, chiếm tỷ lệ...............% trên tổng số 17.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành. Có tên trong danh sách dưới đây :

STT

Tên

Cổ đông

Mã số cổ đông

Số CP sở hữu /đại diện sở hữu

Ký tên

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào :

1/ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần US Pharma USA

Họ và tên : .......................................................................................................

CMND/Hộ chiếu số : ........................................Ngày cấp : ............................

Địa chỉ thường trú : ...........................................................................................

Trình độ học vấn : ............................................................................................

2/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần US Pharma USA

Họ và tên : .......................................................................................................

CMND/Hộ chiếu số : ........................................Ngày cấp : ............................

Địa chỉ thường trú : ...........................................................................................

Trình độ học vấn : ............................................................................................

Biên bản này được lập vào lúc .....  giờ, ngày ...... /..../........... tại ...............................

                                                                                         

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Thông tin liên hệ

Văn Phòng Đại Diện Công Ty CP US PHARMA USA
Địa chỉ: 286/4 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38621919 - 38627979
Công Ty CP US PHARMA USA
 Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi,TP Hồ Chí Minh
(028) 37908860 – 37908861 – 37908863 Fax: (028) 37908856 Hotline: 02837909118
uspharma.vn 
GỌI CHO CHÚNG TÔI

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2018 © uspharma.vn