logo
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC

Quy Chế làm việc tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN I NĂM 2019

Đăng ngày 23/02/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN UA PHARMA USA

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN I NĂM 2019

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1.         Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Lần I năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần US Pharma USA (“Công ty”).

1.2.         Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3.         Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

 

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1.         Điều kiện tham dự Đại hội :

               Là các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu  Công ty) của một hoặc nhiều Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty

2.2.      Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.

2.3.      Khi tham dự Đại hội, Cổ đông/đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông phải thực hiện các việc sau :

a.            Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông ; 

b.            Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa ;

c.            Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội ; 

d.            Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp ; 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

3.1.         Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định, thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a.            Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông đến dự họp: Yêu cầu Cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) ;

b.            Phát cho Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác ;

c.            Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

-              Trước khi khai mạc Đại hội ;

-              Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d.            Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa phân công.

3.2.         Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

4.1.         Ban Bầu cử - Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Đoàn Chủ tịch đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2.         Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có nhiệm vụ thông tin trước Đại hội về Quy chế Bầu cử - Biểu quyết, hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3.         Trưởng Ban Bầu cử - Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4.      Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5.         Ban Bầu cử - Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6.         Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1.         Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội, các thành viên HĐQT Công ty.

5.2.         Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3.         Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự ; 

5.4.         Thư ký Đại hội do chủ tọa giới thiệu được Đại hội thông qua. Nhiệm vụ lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

 

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

 

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1.         Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp không có đủ số lượng Cổ đông trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp đại hội hủy cuộc họp. Đại hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết; 

6.2.         Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1.         Đại hội sẽ diễn ra theo chương trình đính kèm quy chế này.

7.2.         Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3.         Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

1.            Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tán thành.

2.            Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết

9.1.         Phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông phát cho các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết được ghi mã số Cổ đông, họ tên Cổ đông, số cổ phần biểu quyết hoặc đại diện được uỷ quyền của Cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2.         Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết được xác định bằng số Cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đưa Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được đưa Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội. Khi biểu quyết, mặt trước phiếu biểu quyết (mặt nội dung) phải hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1.      Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2.      Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội .

12.3.      Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4.      Biên bản Đại hội phải được up lên website của Công ty (hoặc gửi tới các Cổ đông ) trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

12.5.      Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các Cổ đông thông qua, được up lên wesite của Công ty (hoặc gửi tới các Cổ đông ) trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1.      Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2.      Đại hội đồng Cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

                                                                                           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                              CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Quan hệ cổ đông

Videos

Hình ảnh

/images/companies/uspharma/thu vien/dhcd2020/DSC_9698.JPG

Album ảnh DHCD 2020

/images/companies/uspharma/co dong/Anh DHCD/hinh 2.jpg

DHCD

/Images/companies/cagipharm/Product/00.San pham chu luc/Cadidroyl 500.jpg

Sản phẩm chủ lực

/Images/companies/cagipharm/Product/01.Giam dau - ha sot/Cadigesic Cap (Hop).png

Giảm đau hạ sốt

Thông tin liên hệ

Văn Phòng Đại Diện Công Ty CP US PHARMA USA
Địa chỉ: 286/4 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38621919 - 38627979
Công Ty CP US PHARMA USA
 Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi,TP Hồ Chí Minh
(028) 37908860 – 37908861 – 37908863 Fax: (028) 37908856 Hotline: 02837909118
uspharma.vn 
GỌI CHO CHÚNG TÔI

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2018 © uspharma.vn