logo
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC
/images/companies/uspharma/san pham/khang sinh/Doximpak 200 VNF.jpg

DOXIMPAK 200

Đặc điểm nổi bật
Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3.
Liên hệ
Số lượng:    Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến 
Điện thoại: (028) 37908860
GỌI NGAY Liên hệ

Thaønh phaàn: Moãi vieân neùn bao phim chöùa:

Hoaït chaát: Cefpodoxim (döôùi daïng Cefpodoxim proxetil) 200 mg.

Taù döôïc: Microcrystallin cellulose M101, Natri starch glycolate, Natri laurylsulfat, Talc, Magnesi stearat, Aerosil, Hydroxypropylmethyl cellulose 606, Hydroxypropylmethyl cellulose 615, Titan dioxyd, Daàu thaàu daàu.

Daïng baøo cheá: Vieân neùn bao phim.

Phaân loaïi: Khaùng sinh cephalosporin theá heä 3.

Ñaëc tính döôïc löïc hoïc, cô cheá taùc duïng:

Cefpodoxim laø khaùng sinh cephalosporin theá heä 3. ÔÛ nhöõng nöôùc coù tyû leä khaùng khaùng sinh thaáp, cefpodoxim coù ñoä beàn vöõng cao tröôùc söï taán coâng cuûa caùc beta - lactamase, do caùc khuaån Gram aâm vaø Gram döông taïo ra.

Veà nguyeân taéc, cefpodoxim coù hoaït löïc ñoái vôùi caàu khuaån Gram döông nhö pheá caàu khuaån (Streptococcus pneumoniae), caùc lieân caàu khuaån (Streptococcus) nhoùm A,B,C, G vaø vôùi caùc tuï caàu khuaån Staphylococcus aureus, S. epidermidis coù hay khoâng taïo ra beta-lactamase. Tuy nhieân, thuoác khoâng coù taùc duïng choáng caùc tuï caàu khuaån khaùng isoxazolyl-penicillin do thay ñoåi protein gaén penicillin (kieåu khaùng cuûa tuï caàu vaøng khaùng methicilin MRSA). Kieåu khaùng khaùng sinh MRSA naøy ñang phaùt trieån ngaøy caøng taêng ôû Vieät Nam.

Cefpodoxim cuõng coù taùc duïng ñoái vôùi caùc caàu khuaån Gram aâm, caùc tröïc khuaån Gram döông vaø Gram aâm. Thuoác coù hoaït tính choáng caùc vi khuaån Gram aâm gaây beänh quan troïng nhö E. coli, Klebsiella, Proteus mirabilis vaø Citrobacter.

Tuy nhieân ôû Vieät Nam, caùc vi khuaån naøy cuõng khaùng caû cephalosporin theá heä 3. Vaán ñeà naøy caàn löu yù vì ñoù laø moät nguy cô thaát baïi trong ñieàu trò.

Ngöôïc laïi vôùi caùc cephalosporin loaïi uoáng khaùc, cefpodoxim beàn vöõng ñoái vôùi beta -lactamase do Hae-mophilus influenzae, Moraxella catarrhalis vaø Neisseria sinh ra. Tuy vaäy nhaän xeùt naøy cuõng chöa ñöôïc theo doõi coù heä thoáng ôû Vieät Nam vaø hoaït löïc cuûa cefpodoxim cao hôn ñeán möùc ñoä naøo so vôùi hoaït löïc cuûa caùc cephalosporin uoáng khaùc cuõng chöa roõ.

Cefpodoxim ít taùc duïng treân Proteus vulgaris, Enterobacter, Serratia marcesens vaø Clostridium perfringens. Caùc khuaån naøy ñoâi khi khaùng hoaøn toaøn.

Caùc tuï caàu vaøng khaùng methicilin, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp., Clostridium difficile, Bacteroides fragilis, Listeria, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia vaø Legionella pneumophili thöôøng khaùng hoaøn toaøn caùc cephalosporin.

Ñaëc tính döôïc ñoäng hoïc:

Cefpodoxim ôû treân thò tröôøng laø daïng thuoác uoáng cefpodoxim proxetil (ester cuûa cefpodoxim). Cefpodoxim proxetil ít taùc duïng khaùng khuaån khi chöa ñöôïc thuûy phaân thaønh cefpodoxim trong cô theå. Cefpodoxim proxetil ñöôïc haáp thuï qua ñöôøng tieâu hoùa vaø ñöôïc chuyeån hoùa bôûi caùc esterase khoâng ñaëc hieäu, coù theå taïi thaønh ruoät, thaønh chaát chuyeån hoùa cefpodoxim coù taùc duïng.

Khaû duïng sinh hoïc cuûa cefpodoxim khoaûng 50%. Khaû duïng sinh hoïc naøy taêng leân khi duøng cefpodoxim cuøng vôùi thöùc aên. Nöûa ñôøi huyeát thanh cuûa cefpodoxim laø 2,1 - 2,8 giôø ñoái vôùi ngöôøi beänh coù chöùc naêng thaän bình thöôøng. Nöûa ñôøi huyeát thanh taêng leân ñeán 3,5 - 9,8 giôø ôû ngöôøi bò thieåu naêng thaän. Sau khi uoáng moät lieàu cefpodoxim, ôû ngöôøi lôùn khoeû maïnh coù chöùc naêng thaän bình thöôøng, noàng ñoä ñænh huyeát töông ñaït ñöôïc trong voøng 2 - 3 giôø vaø coù giaù trò trung bình 1,4 microgam/ml, 2,3 microgam/ml, 3,9 microgam/ml ñoái vôùi caùc lieàu 100 mg, 200 mg, 400 mg.

Khoaûng 40% cefpodoxim lieân keát vôùi protein huyeát töông. Thuoác ñöôïc thaûi tröø döôùi daïng khoâng thay ñoåi qua loïc cuûa caàu thaän vaø baøi tieát cuûa oáng thaän. Khoaûng 29 - 38% lieàu duøng ñöôïc thaûi tröø trong voøng 12 giôø ôû ngöôøi lôùn coù chöùc naêng thaän bình thöôøng. Khoâng xaûy ra bieán ñoåi sinh hoïc ôû thaän vaø gan. Thuoác bò thaûi loaïi ôû möùc ñoä nhaát ñònh khi thaåm taùch maùu.

Chæ ñònh:

Cefpodoxim ñöôïc duøng döôùi daïng uoáng ñeå ñieàu trò caùc beänh töø nheï ñeán trung bình ôû ñöôøng hoâ haáp döôùi, keå caû vieâm phoåi caáp tính maéc phaûi ôû coäng ñoàng do caùc chuûng Streptococcus pneumoniae hoaëc Haemophilus influenzae nhaïy caûm (keå caû caùc chuûng sinh ra beta-lactamase), ñôït kòch phaùt caáp tính cuûa vieâm pheá quaûn maïn do caùc chuûng S. pneumoniae nhaïy caûm vaø do caùc H. influenzae hoaëc Moraxella (Branhamella, tröôùc kia goïi laø Neisseria) catarrhalis, khoâng sinh ra beta-lactamase.

Ñeå ñieàu trò caùc nhieãm khuaån nheï vaø vöøa ôû ñöôøng hoâ haáp treân (thí duï ñau hoïng, vieâm amiñan) do Streptococcus pyogenes nhaïy caûm, cefpodoxim khoâng phaûi laø thuoác ñöôïc choïn öu tieân, maø ñuùng hôn laø thuoác thay theá cho thuoác ñieàu trò chuû yeáu (thí duï penicillin). Cefpodoxim cuõng coù vai troø trong ñieàu trò beänh vieâm tai giöõa caáp do caùc chuûng nhaïy caûm S. pneumoniae, H. influenzae (keå caû caùc chuûng sinh ra beta-lactamase) hoaëc B. catarrhalis.

Cefpodoxim cuõng ñöôïc duøng ñeå ñieàu trò nhieãm khuaån ñöôøng tieát nieäu theå nheï vaø vöøa, chöa coù bieán chöùng (vieâm baøng quang) do caùc chuûng nhaïy caûm E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, hoaëc Staphylococcus saprophyticus.

Moät lieàu duy nhaát 200 mg cefpodoxim ñöôïc duøng ñeå ñieàu trò beänh laäu caáp, chöa bieán chöùng, ôû noäi maïc coå töû cung hoaëc haäu moân - tröïc traøng cuûa phuï nöõ vaø beänh laäu ôû nieäu ñaïo cuûa phuï nöõ vaø nam giôùi, do caùc chuûng coù hoaëc khoâng taïo penicillinase cuûa Neisseria gonorrhoea.

Cefpodoxim cuõng ñöôïc duøng ñeå ñieàu trò nhieãm khuaån theå nheï ñeán vöøa chöa bieán chöùng ôû da vaø caùc toå chöùc da do Staphylococcus aureus coù taïo ra hay khoâng taïo ra penicillinase vaø caùc chuûng nhaïy caûm cuûa Streptococcus pyogenes.

Lieàu löôïng vaø caùch duøng:

Ngöôøi lôùn vaø treû em treân 13 tuoåi:

Ñeå ñieàu trò ñôït kòch phaùt caáp tính cuûa vieâm pheá quaûn maïn hoaëc vieâm phoåi caáp tính theå nheï ñeán vöøa maéc phaûi cuûa coäng ñoàng, lieàu thöôøng duøng cuûa cefpodoxim laø 200 mg/laàn, cöù 12 giôø moät laàn, trong 10 hoaëc 14 ngaøy töông öùng.

Ñoái vôùi vieâm hoïng vaø/hoaëc vieâm amiñan theå nheï ñeán vöøa hoaëc nhieãm khuaån ñöôøng tieát nieäu theå nheï hoaëc vöøa chöa bieán chöùng lieàu cefpodoxim laø 100 mg moãi 12 giôø, trong 5 - 10 ngaøy hoaëc 7 ngaøy töông öùng.

Ñoái vôùi caùc nhieãm khuaån da vaø caùc toå chöùc da theå nheï vaø vöøa chöa bieán chöùng, lieàu thöôøng duøng laø 400 mg moãi 12 giôø, trong 7 - 14 ngaøy.

Ñeå ñieàu trò beänh laäu nieäu ñaïo chöa bieán chöùng ôû nam, nöõ vaø caùc beänh laäu haäu moân - tröïc traøng vaø noäi maïc coå töû cung ôû phuï nöõ: Duøng 1 lieàu duy nhaát 200 mg cefpodoxim, tieáp theo laø ñieàu trò baèng doxycyclin uoáng ñeå ñeà phoøng coù caû nhieãm Chlamydia.

Treû em:

Ñeå ñieàu trò vieâm tai giöõa caáp ôû treû em töø 5 thaùng ñeán 12 tuoåi, duøng lieàu 5 mg/kg (toái ña 200 mg) cefpodoxim moãi 12 giôø, hoaëc 10 mg/kg (toái ña 400 mg) ngaøy moät laàn, trong 10 ngaøy. Ñeå ñieàu trò vieâm pheá quaûn/vieâm amiñan theå nheï vaø vöøa ôû treû em 5 thaùng ñeán 12 tuoåi, lieàu thöôøng duøng laø 5 mg/kg (toái ña 100 mg) moãi 12 giôø, trong 5 - 10 ngaøy.

Ñeå ñieàu trò caùc beänh nhieãm khuaån khaùc cho treû döôùi 15 ngaøy tuoåi: Khoâng neân duøng.

Töø 15 ngaøy ñeán 6 thaùng: 8 mg/kg/ngaøy, chia 2 laàn.

Töø 6 thaùng ñeán 2 tuoåi: 40 mg/laàn, ngaøy 2 laàn.

Töø 3 tuoåi ñeán 8 tuoåi: 80 mg/laàn, ngaøy 2 laàn.

Treân 9 tuoåi: 100 mg/laàn, ngaøy 2 laàn.

Lieàu cho ngöôøi suy thaän:

Phaûi giaûm tuøy theo möùc ñoä suy thaän. Ñoái vôùi ngöôøi beänh coù ñoä thanh thaûi creatinin ít hôn 30 ml/ phuùt, vaø khoâng thaåm taùch maùu, lieàu thöôøng duøng, cho caùch nhau cöù 24 giôø moät laàn. Ngöôøi beänh ñang thaåm taùch maùu, uoáng lieàu thöôøng duøng 3 laàn/tuaàn.

Choáng chæ ñònh:

Khoâng ñöôïc duøng cefpodoxim cho nhöõng ngöôøi beänh bò dò öùng vôùi caùc cephalosporin vaø ngöôøi bò roái loaïn chuyeån hoùa porphyrin.

Caûnh baùo vaø thaän troïng:

Tröôùc khi baét ñaàu ñieàu trò baèng cefpodoxim, phaûi ñieàu tra kyõ veà tieàn söû dò öùng cuûa ngöôøi beänh vôùi cephalosporin, penicillin hoaëc thuoác khaùc.

Caàn söû duïng thaän troïng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi maãn caûm vôùi penicillin, thieåu naêng thaän vaø ngöôøi coù thai hoaëc ñang cho con buù.

Töông taùc thuoác:

Haáp thu cefpodoxim giaûm khi coù chaát choáng acid, vì vaäy traùnh duøng cefpodoxim cuøng vôùi chaát choáng acid.

Söû duïng thuoác cho phuï nöõ mang thai:

Chöa coù taøi lieäu naøo noùi ñeán vieäc söû duïng cefpodoxim trong thôøi gian mang thai. Tuy vaäy caùc cephalosporin thöôøng ñöôïc coi nhö an toaøn khi söû duïng cho ngöôøi mang thai.

Söû duïng thuoác cho phuï nöõ cho con buù:

Cefpodoxim ñöôïc tieát qua söõa meï vôùi noàng ñoä thaáp. Maëc duø noàng ñoä thaáp, nhöng vaãn coù 3 vaán ñeà seõ xaûy ra ñoái vôùi treû em buù söõa coù cefpodoxim: Roái loaïn heä vi khuaån ñöôøng ruoät, taùc duïng tröïc tieáp ñeán cô theå treû vaø keát quaû nuoâi caáy vi khuaån seõ sai, neáu phaûi laøm khaùng sinh ñoà khi coù soát.

Taùc duïng khoâng mong muoán (ADR):

Thöôøng gaëp, ADR > 1/100

Tieâu hoùa: Buoàn noân, noân, tieâu chaûy, ñau buïng.

Chung: Ñau ñaàu.

Phaûn öùng dò öùng: Phaùt ban, noåi meà ñay, ngöùa.

Ít gaëp, 1/1000 < ADR < 1/100

Phaûn öùng dò öùng: Phaûn öùng nhö beänh huyeát thanh vôùi phaùt ban, soát vaø ñau khôùp vaø phaûn öùng phaûn veä.

Da: Ban ñoû ña daïng.

Gan: Roái loaïn enzym gan, vieâm gan vaø vaøng da öù maät taïm thôøi.

Hieám gaëp, ADR < 1/1000

Maùu: Taêng baïch caàu öa eosin, roái loaïn veà maùu.

Thaän: Vieâm thaän keõ coù hoài phuïc.

Thaàn kinh trung öông: Taêng hoaït ñoäng, bò kích ñoäng, khoù nguû, luù laãn, taêng tröông löïc vaø choùng maët hoa maét.

Höôùng daãn caùch xöû trí ADR:

Ngöøng ñieàu trò baèng cefpodoxim.

Thoâng baùo cho baùc só nhöõng taùc duïng khoâng mong muoán gaëp phaûi khi söû duïng thuoác.

Quaù lieàu vaø caùch xöû trí:

Quaù lieàu ñoái vôùi cefpodoxim proxetil chöa ñöôïc baùo caùo. Trieäu chöùng do duøng thuoác quaù lieàu coù theå goàm coù buoàn noân, noân, ñau thöôïng vò vaø tieâu chaûy. Trong tröôøng hôïp coù phaûn öùng nhieãm ñoäc naëng neà do duøng quaù lieàu, thaåm phaân maùu hay thaåm phaân phuùc maïc coù theå giuùp loaïi boû cefpodoxim ra khoûi cô theå, ñaëc bieät khi chöùc naêng thaän bò suy giaûm.

Tieâu chuaån:

Tieâu chuaån cô sôû.

Haïn duøng:

36 thaùng keå töø ngaøy saûn xuaát.

Baûo quaûn:

Baûo quaûn thuoác ôû nôi khoâ, thoaùng, nhieät ñoä döôùi 300C, traùnh aùnh saùng.

Nhaø saûn xuaát: COÂNG TY COÅ PHAÀN US PHARMA USA

Loâ B1 – 10, Ñöôøng D2, Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi – TP. HCM – Vieät Nam.

Moïi thaéc maéc vaø thoâng  tin chi tieát, xin  lieân heä veà soá ñieän thoaïi 028 37908860

Danh mục sản phẩm

Videos

Hình ảnh

/images/companies/uspharma/co dong/dhdcd2023/1.jpg

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

/images/companies/uspharma/dhdcd2022/1.jpg.jpg

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022

/images/companies/uspharma/co dong/anh dhcd 2021/Screenshot 2022-02-17 104600.jpg

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

/images/companies/uspharma/thu vien/dhcd2020/DSC_9698.JPG

Album ảnh DHCD 2020

Thông tin liên hệ

Văn Phòng Đại Diện Công Ty CP US PHARMA USA
Địa chỉ: 286/4 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38621919 - 38627979
Công Ty CP US PHARMA USA
 Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi,TP Hồ Chí Minh
(028) 37908860 – 37908861 – 37908863 Fax: (028) 37908856 Hotline: 02837909118
uspharma.vn 
GỌI CHO CHÚNG TÔI

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2018 © uspharma.vn